Välkommen till

Ansvar-Polcirkelns FvO

Välkommen till

Ansvar-Polcirkelns FvO

Här kan du köpa fiskekort

Kalixälven är 430 km lång. Älven rinner upp i Kebnekaisemassivet och myn- nar ut i Bottenviken i Kalix. Från Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde till älv- mynningen i Kalix är det ca 10 mil. Kalixälven är av riksdagen definierad som nationalälv vilket innebär den är fredad från vattenkraftutbyggnad.

OBS! Det råder laxfiskeförbud efter den 15/8

FISKEREGLER

Den 12 km långa älvssträckan som ingår i fiskevårdsområdet har mycket vari- erande strömförhållanden. Älven har en blandning av strida forsar och lugnt strömmande sel. Det här innebär att det finns goda förutsättningar till olika former av sportfiske. Därför får man anpassa fiskemetod efter strömförhållan- det i älven. På vissa sträckor är båtfiske möjligt och på andra är strandfiske att föredra.

3 fiskar/ fiskekort och dygn.
Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
Harr, 30 cm; Öring, 30 cm; Röding, 30 cm; Regnbåge, 30 cm.
Längden mätes från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
Fisk som inte håller minimimåttet skall omedelbart återutsättas.

Ansvar-Polcirkelns fiskevårdsområde omfattar en sträcka på 12 km i den orörda Kalixälven med strand- och båtfiske av högsta klass. Längs älvssträckan finns ett antal sk fiskeplatser som kan vara lämpliga utgångs- punkter för fisket. De flesta fiskeplatserna har väder- skydd, eldstad och utedass. Ved tillhandahålls också. På några av fiskeplatserna finns också möjlighet till sjösättning av båt. Vägvisning till respektive fiskeplats finns från närmaste allmänna väg.

Fiskeplatser på den västra stranden

1 Lill-Iron
Fiskeplats i den norra delen av fiskevårdsområdet med utmärkta

möjligheter till strandfiske. Naturskönt läge med utsikt över Kalix- älven och fiskeplatsen har väderskydd, eldstad och utedass. Båt kan sjösättas på fiskeplatsen då det finns bilväg ner till stranden. Goda förutsättningar för båtfiske finns nedströms fiskeplatsen ner mot Ansvarholmen. Bil kan ställas i anslutning till fiskeplatsen. Avståndet från allmän väg är 200 m.

2 Ansvarforsen Norra
Fiskeplatsen är belägen innan den mäktiga Ansvarforsen börjar. Ute i älven ligger Ansvarholmen som är omsluten av relativt lugnt strömmande vatten. En mycket naturskön plats där det finns goda förutsättningar för framgångsrikt strandfiske. På fiskeplatsen finns väderskydd, eldstad och utedass. Avståndet från allmän väg är 200 m.

3 Ansvarforsen Södra
Fiskeplatsen ligger nedströms Ansvarforsen där ett sel med lugnt

strömmande vatten breder ut sig. Selet sträcker sig 2,5 km ner till Sakost där strömmen blir stridare. Fiskeplatsen ger utmärkta möjlig- heter till strandfiske. På fiskeplatsen finns vindskydd med eldstad. Avståndet från allmän väg är 200 m.

4 Bredseludden Norra
Uppströms från fiskeplatsen finns goda möjligheter till strandfiske. Fiskeplatsen har naturskönt läge. Bra ställe för båtfiskare att gå i land för att sträcka på benen och ta en rast i fisket. Fiskeplatsen har ett enkelt vindskydd och eldstad. Avståndet från allmän väg är 100 m.

5 Bredseludden Södra
Fiskeplatsen är belägen där älvens sel övergår till fors i Sakost.

Här finns goda möjligheter till strandfiske både uppströms och ned- ströms. Fiskeplatsen har ett naturskönt läge. Anläggningar saknas på fiskeplatsen. Avståndet från allmän väg är 200 m.

6 Vinnäset
På fiskeplatsen finns goda möjligheter till strandfiske. Fiskeplatsen har ett naturskönt läge där älven har en måttlig ström. På fiske platsen finns väderskydd, eldstad och utedass. Avståndet från allmän väg är 150 m.

Fiskeplatser på den östra stranden

7 Brändforsheden
Fiskeplatsen ligger på fiskevårdsområdets norra gräns, 2 km söder om Jockfall. Här finns utmärkta möjligheter till strandfiske. På plat- sen finns väderskydd, eldstad och utedass. Platsen är naturskön och man hör tydligt älvens brus. Avståndet från allmän väg är 300 m.

8 Ansvarforsen

Fiskeplatsen ligger vid den strida Ansvarforsen. Här finns mycket goda förutsättningar för flugfiske. Fiskeplatsen saknar anläggningar förutom en eldstad. Avståndet från allmän väg är 100 m.

9 Ansvarviken

Vid fiskeplatsen som ligger nedströms Ansvarforsen breder ett sel med lugnt strömmande vatten ut sig. Selet sträcker sig 2,5 km ner till Sakost. I Ansvarviken kan sjösättning av båt ske och fiskeplatsen är en bra utgångspunkt för båtfiske. Fiskeplatsen har väderskydd, eldstad och utedass. Avståndet från allmän väg är 200 m och det finns bilväg ner till stranden där det också finns ett antal platser för bilparkering.

10 Bredseludden
Vi befinner oss vid en mäktig selssträcka i Kalixälven. Platsen är en utmärkt utgångspunkt för båtfiske och här finns möjlighet till sjö- sättning av båt eftersom det finns bilväg ner till stranden. Ett be- gränsat antal bilar får plats vid stranden. Fiske från strand är också möjligt. Fiskeplatsen har, väderskydd, eldstad och utedass. Avståndet från allmän väg är 100 m.

11 Sakost Norra
Fiskeplatsen ligger där strömmen blir stridare och övergår i fors i en sträcka av älven som heter Sakost. Här finns utmärkta möjlig- heter till strandfiske. Det finns inga anläggningar på fiskeplatsen. Avståndet från allmän väg är 150 m.

12 Sakost Södra
Fiskeplatsen ligger i den nedre delen av forssträckan Sakost där strandfisket efter harr är erkänt bra. Man når hela forssträckan genom att gå längs strandkanten. Fiskeplatsen har väderskydd, eldstad och utedass. Avstånd från allmän väg är 150 m.

13 Orrforsen
Fiskeplatsen ligger vid den strida Orrforsen och här finns mycket goda möjligheter till strandfiske. Hela forssträckan är tillgänglig genom att gå längs strandkanten. Fiskeplatsen har väderskydd, eldstad och utedass. Avståndet från allmän väg är 300 m.

14 Polcirkeln
Fiskeplatsen ligger i slutet på den strida Orrforsen och mitt på den Norra Polcirkeln. Platsen erbjuder utmärkta möjligheter till strand- fiske. Från fiskeplatsen är det 1,5 km till fiskevårdsområdets södra gräns. Fiskeplatsen saknar anläggningar. Avståndet från allmän väg är 300 m.

15 Lillselet
Mycket lättillgänglig fiskeplats som har vindskydd och eldstad.

Endast 150 m från allmän väg. Strömmen är relativt stark och här finns goda möjligheter till strandfiske.

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskilt tjästetecken och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Iaktta traditionell och god fiskeetik. Var rädd om vår vattenmiljö – använd miljösänken i stället för blysänken. Ta med skräp hem. Ta reda på linor, burkar etc.. Fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet